گواهی های ثبت اکتشاف

US 20130108587 A1 : شماره ثبت این کشف در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا

گواهی ثبت اکتشاف در مکزیک

گواهی ثبت اکتشاف

گواهی ثبت اکتشاف در آمریکا

گواهی ثبت اکتشاف